YÖNETMELİK

19 EKİM 1995 22438 SAYILI T.C. RESMİ GAZETE  

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm

Kuruluş, Merkezin Amacı ve Görevleri

Kuruluş;

 Madde 1­­- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜ TAUM)” adı altında bir merkez kurulmuştur.

Bu Yönetmelikte kullanılan “üniversite” deyimi Erciyes Üniversitesi’ni, “merkez” deyimi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni, “müdür” deyimi Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü’nü ifade eder.

 

Merkezin Amacı

Madde 2- Merkezin amacı, Üniversite Öğretim Elemanlarının teknoloji ve diğer alanlarda yapacakları çalışmalara destek sağlamak, çağdaş eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışmalara katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve çalışmalar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak ve bu alanlarda yayınlar yapmaktır.

 

Merkezin Görevleri

 Madde 3- Merkez aşağıda belirtilen hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur.

a) Bilimsel görüş, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu tür hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

b) Üniversite dışında kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelebilecek ortak projeleri ve önerileri değerlendirmek, araştırmalar yapmak, Teknolojik danışmanlık hizmetlerinde bulunmak.

 

İkinci Bölüm

Merkezin Organları

             Merkezin Organları

             Madde 4- Merkezin organları “Yönetim Kurulu” ve “Merkez Müdürü”nden ibarettir.

 

            Yönetim Kurulu

             Madde 5- Merkez Yönetim Kurulu bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Merkez Müdürü ile ilgili birimlerden birer kişi olmak üzere Rektör tarafından iki yıl süre ile atanan beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine atanmalarındaki usule uygun olarak son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçülerde Merkez Müdürüne devredebilir.

           Yönetim Kurulunun Görevleri

 Madde 6- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tesbit etmek,

b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak,

c) Araştırma Merkezi’nce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili fikri ve sınai araştırıcı ve patent haklarına ait esasları ve kullanış şekillerini ilgili meyzuata göre tesbit etmek,

d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanlara araştırma ve yayın konularında mali destek sağlamak,

e) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

 

Merkez Müdürü

 Madde 7- Merkez Müdürü ve Yardımcıları: Merkez Müdürü Üniversite Rektörü tarafından iki yıl süre ile, konuyla ilgili Öğretim Üyeleri arasından atanır. Merkez müdürünün görüşü alınmak suretiyle aynı atama esaslarına uygun olarak en fazla iki Müdür yardımcısı atanabilir. Müdür yardımcılarından biri müdürün yokluğunda müdüre vekalet eder. Müdür ve yardımcıları atanmalarındaki usule uygun olarak görevden alınabilir.

 Merkez Müdürünün Görevleri

 -Merkezi temsil etmek,

-Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

-Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

-Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak yönetim kurulu görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

 

Madde 8- Merkezin İta Amiri Rektör’dür. 

 

Üçüncü Bölüm

Mali Konular

             Madde 9- Merkezin gelirleri şunlardır:

            a) Bütçe ile verilecek ödenekler,

            b) Benzeri araştırma ve uygulama merkezlerinden ve diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar ve her türlü bağışlar,

            c) Her türlü eğitim, öğretim ve kurs faaliyetleri ile ilgili diğer hizmetlerden alınan ücretler,

            d) Yapılan projelerden ve işlerden elde edilen gelirler,

            e) Döner sermaye gelirleri,

            f) Yayın faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

 

            Madde 10- Merkezin giderleri şunlardır:

            a) Yönetim ve personel giderleri,

b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri giderleri,

c) Bütçe giderleri,

d) Telif, danışmanlık, yayın, ödül ve tanıtma giderleri,

e) Yapılan projelere ve yapılacak hizmetlere ait giderler,

f) Yönetim Kurulu kararları gereğince yapılacak giderler.

 

Madde 11- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler uygulanır.

 

Dördüncü Bölüm

Yürürlük ve Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.